Jdi na obsah Jdi na menu
 


Knihovní řád
Obecní knihovny ve Větřní
 
 
 
V souladu se zřizovací listinou Obecní knihovny ve Větřní, schválenou 26. zasedáním zastupitelstva obce ze dne 14.10.2002 a podle §4, odst. 6 knihovního zákona
č. 257/2001 Sb., vydávám tento knihovní řád:
 
I.           Základní ustanovení
 
Čl. 1 Poslání knihovny
 
1.      Obecní knihovna ve Větřní je knihovnou základní, je součástí systému knihoven vykonávající informační, kulturní a vzdělávací činnosti.
2.      Posláním Obecní knihovny ve Větřní je veškerou svou činností, systematickým budováním knihovního fondu a jeho aktivním využíváním a další knihovnickou a informační činností přispívat k sebevzdělávání a výchově občanů, ke zvyšování jejich kulturní úrovně i odborné kvalifikace.
 
Čl. 2 Služby knihovny
 
1.      Obecní knihovna ve Větřní poskytuje čtenářům výpůjční, bibliograficko-informační služby a veškeré informační služby pro širokou veřejnost.
2.      Obecní knihovna ve Větřní poskytuje základní služby bezplatně. Za reprografické práce a některé zvláštní služby účtuje knihovna poplatky uvedené v příloze. Reprografické práce se zhotovují jen z materiálů knihovny
      a jí vypůjčených a to jen pro vlastní potřebu čtenáře v souladu s ustanovením
 autorského práva.
 
Čl. 3 Povinnosti čtenářů
 
1.      Čtenáři jsou povinni řídit se knihovním řádem a zachovávat směrnice a pokyny        pracovníka knihovny. Musí se podrobit stanoveným kontrolním opatřením, která jsou potřebná pro udržení pořádku a ochrany majetku knihovny. Jsou povinni zachovávat ve všech prostorách knihovny klid a pořádek.
2.      Jestliže uživatel nedodržuje tato opatření, může být dočasně zbaven práva používat služeb knihovny. Tím není zbaven povinnosti nahradit způsobenou škodu ani odpovědnosti podle platných předpisů.
3.      V meziknihovním výpůjčním styku (MVS) odpovídá za plnění povinností čtenářů knihovna, jež pro svého čtenáře o výpůjčku požádala. Je povinna dodržovat platná zákonná ustanovení o MVS a směrnice a pokyny knihovny o půjčených fondech. Knihovna nebo instituce, jež pro svého čtenáře o výpůjčku požádala, má povinnost nahradit Obecní knihovně ve Větřní způsobenou škodu.
 
 
 
 
Čl. 4 Podmínky přijetí za čtenáře
 
1.      Čtenářem Obecní knihovny ve Větřní se může stát:  
a) občan ČR bez věkového omezení, který má bydliště, pracoviště nebo školu ve Větřní nebo může knihovnu pravidelně navštěvovat,
b) příslušník jiného státu, který má povolení k dlouhodobému pobytu v ČR.
2.      Čtenářem se stává občan zaregistrováním a vydáním čtenářského průkazu.
3.      Podepsáním čtenářské přihlášky do Obecní knihovny ve Větřní se čtenář zavazuje, že bude plnit ustanovení knihovního řádu.
 
Čl. 5 Čtenářské průkazy
 
1.      Čtenářský průkaz se vystavuje:
a) občanům ČR po vyplnění přihlášky a předložení platného občanského průkazu, u studujících potvrzení o studiu nebo indexu,
b) příslušníkům jiných států po vyplnění přihlášky, předložení cestovního pasu, povolení k pobytu v ČR.   
2. Čtenářský průkaz je doklad čtenáře pro styk s Obecní knihovnou ve Větřní. Vystavuje se na běžný rok a jeho platnost je třeba obnovovat. Čtenářský průkaz je nepřenosný a čtenář ručí za každé jeho zneužití. Případnou ztrátu průkazu je čtenář povinen knihovně ohlásit. Při ztrátě průkazu platí čtenář stanovený manipulační poplatek za vystavení nového čtenářského průkazu.
3. Čtenář je povinen nahlásit knihovně co nejdříve změnu jména, bydliště, 
      ukončení studia.
            4. Na požádání je čtenář povinen prokázat se občanským průkazem.
 
            Obecní knihovna ve Větřní za tímto účelem a na základě zákona č. 101/2000 Sb.
o ochraně osobních údajů zpracovává pouze pravdivé a přesné osobní údaje: jméno, příjmení, datum narození, adresu. Osobní údaje svých uživatelů shromažďuje pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování, tj. po dobu registrace, ale až do doby vyrovnání všech pohledávek vůči knihovně. Knihovna přijala opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití.
 
 
II.               Výpůjční řád
 
Čl. 6 Postupy při půjčování
     
1.      Čtenářům se půjčuje literatura po předložení čtenářského průkazu a vystavením potvrzení o výpůjčce.
2.      O zapůjčení dokumentu z fondu knihovny rozhoduje knihovna. Výpůjčky se uskutečňují v souladu s posláním knihovny a s požadavky ochrany knihovních fondů.
3.      Mimo knihovnu se nepůjčují
a)dokumenty, jimž by mohlo hrozit nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození,
b)dokumenty potřebné k dennímu provozu knihovny (příruční knihovna, která zahrnuje encyklopedie, slovníky apod.),
c)dokumenty zapůjčené prostřednictvím MVS, příp. MMVS s požadavkem pouze prezenčního studia.
 
3.      Při půjčování některých dokumentů mimo knihovnu, může požádat knihovna
            o peněžitou zálohu (kauci), jejíž výši určí knihovnice. Po řádném vrácení dokumentu bude tato záloha čtenáři vrácena.
 
Čl. 7   Postupy při půjčování
 
1.      Knihovna je povinna vyhledat a půjčit čtenáři žádaný dokument v čase, který je přiměřený provozním poměrům knihovny.
2.      Čtenář si může dokument vyhledat sám ve volném výběru nebo může požádat
o pomoc knihovníka. Při výběru dokumentů může čtenář využívat  elektronický katalog, který mu umožní orientovat se v knihovním fondu.
3.      Dokument, který je půjčen jinému čtenáři, je možno pro dalšího žadatele rezervovat. Adresu dosavadního držitele výpůjčky knihovna nesděluje. Jakmile je dokument vrácen, uvědomí knihovna žadatele, který si jej může vyzvednout. Žádá-li o týž dokument více čtenářů, stanoví se pořadí podle časového záznamu rezervace.
4.      Prezenčních služeb mohou využívat návštěvníci aniž by se registrovali. 
 
Čl. 8 Výpůjční lhůty
 
1.      Výpůjční lhůty se určují podle druhů půjčovaných děl. Výpůjční lhůta pro půjčování knih mimo knihovnu je jeden měsíc. Výpůjční doba periodik je 14 dní.
2.      Knihovna může stanovit i kratší výpůjční lhůtu, případně vyžadovat bezodkladné vrácení dokumentu před uplynutím výpůjční lhůty.
3.      Výpůjční lhůta může být prodloužena, nežádá-li o dokument další čtenář. V odůvodněných případech je možné povolit novou výpůjčku téhož dokumentu, ale jen po jeho předložení. Výjimečně stanovenou kratší výpůjční lhůtu nelze prodloužit.
 
Čl. 9 Vracení půjčeného dokumentu
 
1.      Čtenář nesmí vypůjčený dokument půjčovat dalším osobám. Ručí za něj do té doby, dokud má knihovna záznam, že dokument převzal. Na požádání obdrží čtenář doklad o vrácení knihy.
2.      Čtenář je povinen vrátit půjčený dokument v takovém stavu v jakém ho převzal. Při výpůjčce si ho má prohlédnout a všechny závady ihned hlásit. Pokud tak neučiní, nese odpovědnost za všechny později zjištěné závady a je povinný knihovně uhradit náklady na opravu dokumentu jako při ztrátě.
3.      Jestliže dokument půjčený mimo knihovnu nevrátí čtenář ve stanovené lhůtě, účtuje knihovna čtenáři poplatek z prodlení, a to bez ohledu na to, bylo-li vrácení dokumentu upomínáno nebo ne.
4.      Jestliže čtenář na výzvu nebo upomínku knihovny zapůjčený dokument nevrátí, bude obecní úřad vrácení vymáhat právní cestou a čtenáři bude naúčtován manipulační poplatek jako náhrada za náklady spojené s přípravou vymáhání.
 
 
Čl. 10 Ztráty a náhrady
 
            1. Čtenář je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu a ve lhůtě stanovené knihovnou nahradit škodu podle ustanovení občanského zákoníku o způsobu náhrady škody za nevrácený dokument nebo za poškození dokumentu.
           
2. V případě ztráty, zničení nebo poškození knihy nebo periodika rozhoduje o způsobu náhrady knihovník. Může požadovat náhradu škody uvedením do původního stavu obstaráním náhradního výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání a vazbě nebo vázané kopie ztraceného dokumentu (případně zaplacení ceny kopie pořízené v knihovně a zaplacení vazby kopie). Jestliže uvedení do původního stavu není možné nebo účelné, může knihovna požadovat jako náhradu totéž dílo v jiném vydání nebo finanční náhradu. Při stanovení finanční náhrady se vychází z ceny, kterou měl dokument v době ztráty nebo poškození.
           
3. Čtenář je povinen hradit i všechny náklady, které knihovně v souvislosti se ztrátou vznikly.
 
Čl. 11 Meziknihovní výpůjční služba
 
1.Jestliže dokument, který čtenář požaduje není ve fondu Obecní knihovny ve Větřní, zprostředkuje knihovník na požádání čtenáře výpůjčku dokumentu meziknihovní výpůjční službou z jiné knihovny v ČR podle platných právních ustanovení o MVS.
 
Čl. 12 Obecná ustanovení o půjčování
 
1.Pro půjčování knihovních fondů platí ustanovení o půjčování věcí podle občanského zákoníku.
 
III. Bibliograficko informační služby
 
Čl. 13 Ústní a písemné informace
 
1. Knihovna poskytuje čtenářům ústní a písemné informace o domácí i zahraniční literatuře ze všech vědních oborů i metodickou pomoc při vyhledávání potřebné literatury.
 
Čl. 14 Reprografické a jiné kopírovací služby
 
  1. Jde o placené služby, které knihovna poskytuje podle § 4, odst. 2, písm. a) až c). Výše těchto poplatků je stanovena knihovním řádem a uvedena v příloze Poplatky a náhrady KŘ.
 
IV. Závěrečná ustanovení
 
Čl. 15 Výjimky z knihovního řádu
 
1. Výjimky z knihovního řádu povoluje vedoucí Obecní knihovny ve Větřní.
 
Čl. 16 Rozsah knihovního řádu. Vydávání a změny knihovního řádu
 
1.      Nedílnou součástí knihovního řádu je příloha Poplatky a náhrady.
2.      Knihovní řád vydává vedoucí Obecní knihovny ve Větřní.
 
Čl. 17 Účinnost knihovního řádu
 
1. Tento knihovní řád nabývá účinnosti dnem 1.11.2002 
 
 
Mgr. Marie Janoušková
vedoucí Obecní knihovny ve Větřní
 
Větřní, dne 25.10.2002